Privacy

Privacybeleid van KC Dieren en Omstreken

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die KC Dieren e.o. (hierna: KC Dieren) verwerkt van haar leden, donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Als u lid wordt van KC Dieren, of om een andere reden persoonsgegevens aan KC Dieren verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: KC Dieren, Adm. Helfrichlaan 93a, 6952 GD Dieren. KvK 40120857. De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via ledenadministratie@kcdieren.nl

2. Welke gegevens verwerkt KC Dieren en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres,

2.2 KC Dieren verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KC Dieren;

c) uw naam wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen

KC Dieren verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KC Dieren passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de ledenadministratie van KC Dieren kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. KC Dieren zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2 Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Als u klachten heeft over de wijze waarop KC Dieren uw persoonsgegevens verwerkt of uw

verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan

onze ledenadministratie, secretariaat@kc-delft.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij

adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
KC Dieren en Omstreken mei 2018